Locatie:Spijkenisse (wijzig)
Locatie:Spijkenisse(wijzig) Terug naar Jump XL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN JUMP XL SPIJKENISSE

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die de gebouwen en/of terreinen van Jump XL Spijkenisse betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Jump XL Spijkenisse sluit.
 3. Groep: 2 (twee) of meer Bezoekers die Jump XL Spijkenisse in georganiseerd verband bezoeken.
 4. Jump XL Spijkenisse BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68338007.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met Jump XL Spijkenisse op grond waarvan Jump XL Spijkenisse diensten of producten levert aan de Bezoeker.
 6. Toegangsbewijs: een ticket dat de Bezoeker de toegang verschaft tot Jump XL Spijkenisse tijdens openingstijden.
 7. Website: www.jump-xl.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) ieder bezoek aan een Jump XL Spijkenisse vestiging en/of (ii) alle rechtsverhoudingen tussen Jump XL Spijkenisse en de Bezoeker, waaronder in ieder geval begrepen de Overeenkomst en op alle aanbiedingen en offertes van Jump XL Spijkenisse.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld bij het reserveren van een Toegangsbewijs via de Website van Jump XL Spijkenisse en zijn tevens verkrijgbaar bij de kassa van iedere Jump XL Spijkenisse vestiging. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden welke bij het aangaan van een Overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het voor de bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de Website en in de vestigingen van Jump XL Spijkenisse, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Bezoeker wordt door Jump XL Spijkenisse uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle door Jump XL Spijkenisse gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Jump XL Spijkenisse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Jump XL Spijkenisse aan de Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Jump XL Spijkenisse door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Jump XL Spijkenisse de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 4. Een Toegangsbewijs kan aan de kassa van het betreffende trampolinepark worden gekocht of vooraf via de Website worden gereserveerd. Een Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het Toegangsbewijs vermelde tijdstip.
 5. Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en alleen geldig voor de Jump XL Spijkenisse locatie waarvoor het is uitgegeven. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Jump XL Spijkenisse mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen door Jump XL Spijkenisse gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

Artikel 4. Toegang tot Jump XL Spijkenisse trampolinepark

 1. De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd om de ruimte van het op het Toegangsbewijs vermelde Jump XL Spijkenisse trampolinepark te betreden.
 2. Kinderen onder 7 jaar mogen het Jump XL Spijkenisse trampolinepark uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Kinderen tussen de 7 jaar en 18 jaar mogen het Jump XL Spijkenisse trampolinepark zonder volwassene bezoeken, doch uitsluitend na overlegging van schriftelijke toestemming van hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.
 4. Jump XL Spijkenisse behoudt zich het recht voor Bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

Artikel 5. Verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Jump XL Spijkenisse en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Jump XL Spijkenisse en/of andere door Jump XL Spijkenisse ingeschakelde derde(n).
 2. De Bezoeker dient 15 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij de betreffende Jump XL Spijkenisse vestiging aanwezig zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de Bezoeker of een Groep, geeft Jump XL Spijkenisse het recht om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Jump XL Spijkenisse. In elk geval heeft de Bezoeker of de Groep geen recht op verlenging van de activiteit, noch op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 3. De Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten in het trampolinepark kennis te nemen van de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Jump XL Spijkenisse. De bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de huisregels en veiligheidsvoorschriften voor aanvang van de activiteiten in het trampolinepark.
 4. Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Jump XL Spijkenisse de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Jump XL Spijkenisse en/of andere door Jump XL Spijkenisse ingeschakelde derde(n), kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Jump XL Spijkenisse vestiging worden ontzegd. Jump XL Spijkenisse is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de Bezoeker voor zijn Toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
 5. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Jump XL Spijkenisse ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Jump XL Spijkenisse de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot de Jump XL Spijkenisse vestiging(en) ontzeggen.
 6. Het deelnemen aan activiteiten op de trampoline is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten op de trampoline (te denken aan een psychisch / mentale gesteldheid of bijvoorbeeld een zwangerschap dat een beletsel zou kunnen vormen voor veilige deelname aan de activiteiten op de trampoline). Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
 7. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten in het trampolinepark onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 8. Het is de Bezoeker niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en in de gebouwen van Jump XL Spijkenisse te nuttigen.
 9. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Jump XL Spijkenisse gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer terreinen op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 6 Reservering van Toegangsbewijzen

 1. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden in persoon aan de balie van of telefonisch bij een Jump XL Spijkenisse vestiging dan wel schriftelijk via de Website. Een reservering via de Website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker het reserveringsformulier heeft ingevuld en elektronisch aan Jump XL Spijkenisse heeft gestuurd door middel van het aanklikken van de bevestigingsbutton op de Website. Jump XL Spijkenisse kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Jump XL Spijkenisse.
 2. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Jump XL Spijkenisse.
 3. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft de Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft de Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Jump XL Spijkenisse.

Artikel 7. Betaling

 1. Jump XL Spijkenisse levert geen producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het betreffende terrein van Jump XL Spijkenisse.
 2. De Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. kassabon en eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien de Bezoeker niet direct reclameert, is Jump XL Spijkenisse niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 3. In alle gevallen, waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling door de Bezoeker van de aan Jump XL Spijkenisse verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de Bezoeker van het betreffende terrein van Jump XL Spijkenisse. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.
 4. Indien een Bezoeker niet binnen de in artikel 7 lid 3 genoemde termijn heeft betaald, is Bezoeker direct in verzuim en is Jump XL Spijkenisse zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Jump XL Spijkenisse werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien de Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 5. Jump XL Spijkenisse is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Toegangsbewijs.

Artikel 8 Annulering

 1. Voor annulering van een Overeenkomst geldt navolgende regeling:
  1. bij annulering tot 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de Overeenkomst te betalen; en
  2. bij annulering minder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
 2. Eventuele door Jump XL Spijkenisse op basis van artikel 8.1 onder a. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Jump XL Spijkenisse aan de betreffende Bezoeker gerestitueerd worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Jump XL Spijkenisse

 1. Het betreden van de gebouwen en de terreinen van Jump XL Spijkenisse en het deelnemen aan activiteiten op de trampoline is voor rekening en risico van de Bezoeker. De Bezoeker begrijpt en aanvaardt dat het betreden van de gebouwen en de terreinen van Jump XL Spijkenisse deelname aan de activiteiten op de trampoline risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en dat dit schade aan goederen en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Jump XL Spijkenisse is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker van welke aard ook, tenzij de schade van de Bezoeker het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Jump XL Spijkenisse.
 3. Jump XL Spijkenisse is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Jump XL Spijkenisse.
 4. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Jump XL Spijkenisse niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker, ook niet in het geval gebruik wordt gemaakt van kluisjes van Jump XL Spijkenisse. De Bezoeker vrijwaart Jump XL Spijkenisse van iedere aanspraak ter zake.
 5. Jump XL Spijkenisse is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
 6. De aansprakelijkheid van Jump XL Spijkenisse is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Jump XL Spijkenisse in het betreffende geval uitkeert.
 7. Vorderingsrechten van de Bezoeker uit welke hoofde ook jegens Jump XL Spijkenisse in verband met een bezoek aan Jump XL Spijkenisse vervallen in elk geval indien Bezoeker niet onverwijld of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het moment waarop de Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, een rechtsvordering jegens Jump XL Spijkenisse heeft ingesteld.
 8. De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Jump XL Spijkenisse in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van de Jump XL Spijkenisse of door Jump XL Spijkenisse ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Jump XL Spijkenisse bezoeken.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is de Bezoeker verplicht zijn klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het verlaten van de Jump XL Spijkenisse vestiging bij de vestigingsmanager van de betreffende Jump XL Spijkenisse vestiging te melden.
 2. De Bezoeker en de vestigingsmanager van Jump XL Spijkenisse zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan de Bezoeker de klacht binnen 14 dagen na diens bezoek aan Jump XL Spijkenisse bij de directie van Jump XL Spijkenisse indienen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Jump XL Spijkenisse is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien en zolang Jump XL Spijkenisse daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Jump XL Spijkenisse toegerekend kan worden. Tevens wordt onder overmacht van Jump XL Spijkenisse verstaan: werkstaking binnen het bedrijf van Jump XL Spijkenisse en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
 2. Schade van de Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Jump XL Spijkenisse schriftelijk zijn vastgelegd en door de Bezoeker schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Jump XL Spijkenisse.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betreffende Overeenkomst.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3 zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 5. Jump XL Spijkenisse behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 6. Deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 7. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Version: 31 May 2018