Polityka prywatności

1. Informacje ogólne 
Spółka Jump XL Services B.V. (zwana dalej: „Jump XL”, „my” lub „nas”) przetwarza Twoje dane osobowe podczas wizyty na naszej stronie www.jump-xl.com („Strona internetowa”), gdy dokonujesz rezerwacji i gdy korzystasz z oferowanych przez nas usług. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie przysługują Ci prawa i jak możesz z nich skorzystać. 
 
Szanujemy Twoją prywatność. Przetwarzane przez nas dane osobowe są traktowane z największą ostrożnością i są zabezpieczane. Wykonując czynności przetwarzania danych osobowych, przestrzegamy wymogów nakładanych przez przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prosimy o uważne przeczytanie Polityki Prywatności, aby poznać swoje prawa i obowiązki. 


2. Kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych? 
Administratorem jest spółka Jump XL Services B.V. z siedzibą w Eindhoven, wpisana do rejestru holenderskiej Izby Handlowej pod numerem 61156426. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres privacy@jump-xl.com. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Możemy przetwarzać należące do Ciebie dane osobowe w różnych momentach. Przetwarzamy je więc wtedy, gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową, gdy dokonujesz rezerwacji za jej pośrednictwem, gdy pojawiasz się w jednej z naszych siedzib i zostawiasz swoje dane osobowe lub gdy kontaktujesz się z nami, zadając pytanie lub składając wniosek.  

Dane osobowe przetwarzane przez nas podczas wizyty na naszej Stronie internetowej 

Gdy wchodzisz na naszą Stronę internetową, przetwarzamy Twój adres IP, dane dotyczące wizyty na Stronie, takie jak czas Twojej pierwszej wizyty na Stronie, poprzednia i obecna wizyta, strona internetowa, z której przeszedłeś na naszą Stronę, polecenia wyszukiwania, treści, które widziałeś i preferencje odnośnie języka lub inne. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych podczas wizyty na stronie internetowej znajdziesz w naszym Oświadczeniu o Plikach Cookie (zamieszczonym na stronie www.jump-xl.com). 

Dane osobowe przetwarzane przez nas przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Strony internetowej lub telefonicznie 

Gdy dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub telefonicznie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

- dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu (komórkowego) i adres e-mail;  
- dane konta, w tym nazwa użytkownika i hasło;
- dane finansowe, w tym dane bankowe;
- inne dane osobowe, w tym informacje podawane w otwartych polach tekstowych. 

Dane osobowe przetwarzane przez nas, gdy przyjdziesz u nas poskakać 

Oczywiście możesz też po prostu przyjść, kiedy masz ochotę poskakać, bez wcześniejszej rezerwacji. W takim przypadku przetwarzamy te same dane, które wymieniliśmy powyżej.  

Każdego, kto przychodzi poskakać, niezależnie od dokonania lub niedokonania rezerwacji, prosimy o wypełnienie oświadczenia (ograniczenia odpowiedzialności). W związku z nim przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy o te dane również Twojego rodzica, przedstawiciela lub opiekuna. 

Możemy poprosić Cię o okazanie dokumentu tożsamości, na przykład by sprawdzić Twój wiek lub skontrolować, czy osoba, która podpisuje oświadczenie, jest do tego uprawniona. Nie kopiujemy i nie skanujemy dokumentu tożsamości i nie utrwalamy żadnych znajdujących się na nim danych. Możemy za to zapisać, że sprawdziliśmy dokument tożsamości. 

We wszystkich siedzibach zamontowaliśmy kamery. Wykorzystujemy je, by chronić Twoją i naszą własność i w celu zabezpieczenia naszych siedzib. Możemy też wykorzystywać nagrania z kamer do rejestrowania incydentów.  

Jeśli na arenie będzie miał miejsce incydent, prześledzimy go. W takich przypadkach wypełniamy formularz, w którym opisujemy między innymi przebieg zdarzenia, czas i miejsce incydentu i przy której z atrakcji miał on miejsce. Rejestracja incydentów może zawierać także Twoje dane osobowe, jeśli masz związek ze zdarzeniem. 

Dane osobowe przetwarzane przez nas przy nawiązaniu kontaktu 

Gdy kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz pozostałe dane, którymi dzielisz się z nami w związku ze swoim pytaniem lub wnioskiem. 

3. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

- Aby zaoferować Ci możliwość utworzenia konta.
- Aby zająć się Twoimi rezerwacjami i sprawdzić Twój wiek.
- Aby zawierać i realizować umowy w związku z dostarczanymi przez nas produktami i /lub usługami. - Aby udostępniać informacje na temat naszych produktów i usług, oferować je i promować.
- Aby dopasować oferowane przez nas usługi do preferencji naszych (potencjalnych) klientów i organizować ukierunkowane kampanie marketingowe.
- Aby rozpatrywać pytania, wnioski i skargi, a także utrzymywać kontakt.
- Aby chronić nasze rzeczy i odwiedzających i rejestrować ewentualne incydenty.
- Aby obliczać koszty i wydatki.
- Aby analizować, utrzymywać, zabezpieczać i optymalizować naszą Stronę internetową i powiązane z nią technologie.
- Do wewnętrznych zabezpieczeń i administrowania, kontroli przestrzegania naszych przepisów zakładowych i warunków.
- Aby rozpatrywać roszczenia i skargi.
- Aby spełniać obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celach niezgodnych z powyższymi.  

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Możemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie pod warunkiem, że istnieje ku temu podstawa prawna. Jeśli dokonałeś rezerwacji, by przyjść poskakać, przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to konieczne do realizacji umowy, którą z Tobą zawieramy lub już zawarliśmy.  

Możemy też przetwarzać dane osobowe, ponieważ mamy w tym prawnie uzasadniony interes. Na przykład ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska do skakania i by kontrolować, czy każdy przestrzega zasad. Mamy też prawnie uzasadniony interes w tym, by zwracać uwagę (obecnych) klientów na nasze produkty i usługi. Gdy przetwarzamy dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes z naszej strony, najpierw starannie sprawdzamy, czy Twój interes tego nie uniemożliwia. 

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe ze względu na spoczywające na nas zobowiązanie prawne. Jesteśmy na przykład zobowiązani do trzymania się określonych norm bezpieczeństwa. 

Wreszcie w przypadku (poważnego) incydentu przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów i ewentualnego zaangażowania służb ratunkowych.  

Jeśli wymienione wyżej podstawy nie mają zastosowania, przed czynnością przetwarzania danych osobowych prosimy Cię o zgodę. 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów ich przetwarzania. Jeśli dokonujesz rezerwacji, by przyjść poskakać, co do zasady przechowujemy Twoje dane osobowe do dwóch lat po dokonanej rezerwacji. Ponadto możemy dłużej przechowywać potrzebne dane osobowe w związku z procedurami prawnymi, skargami i sporami, o ile jest to konieczne do obrony naszych interesów. Możemy przechowywać dane osobowe z Twojego oświadczenia do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 

Możemy udzielać dostępu do danych osobowych pracownikom Jump XL i spółek zależnych, jeśli informacje te są im niezbędne do wykonywania pracy.  
Możemy angażować strony trzecie w realizację i/lub dostarczanie naszych produktów i usług. O ile strony te przetwarzają przy tym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, to działają w charakterze podmiotu przetwarzającego. W takim przypadku zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której wymagamy między innymi, by podmiot przetwarzający stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe organom nadzoru, organom podatkowym i organom ścigania wyłącznie jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.  

7. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)? 

Wszystkie siedziby Jump XL znajdują się w granicach EOG. Twoje dane osobowe są przetwarzane w granicach EOG i nie będziemy ich udostępniać zewnętrznym organizacjom ani instytucjom, działającym poza EOG.  

8. Bezpieczeństwo  


Przetwarzając dane osobowe, zawsze zachowujemy poziom zabezpieczeń, który – biorąc pod uwagę stan techniki – powinien wystarczyć, by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, ich modyfikacjom, upublicznieniu lub utracie. Zabezpieczamy więc nasze systemy zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa informacji, stosujemy wewnętrzny proces autoryzacji systemów i regularnie wykonujemy kopię zapasową naszej bazy danych. 

9. Linki odsyłające do stron innych podmiotów 

Nasza Strona internetowa może zawierać hiperłącza, odsyłające do stron internetowych innych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron. 

10. Jakie przysługują Ci prawa w doniesieniu do danych osobowych? 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może korzystać z praw określonych w przepisach. Możesz na przykład uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe zawierają nieprawidłowości, możesz zażądać od nas ich zmiany lub usunięcia. Ponadto możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych lub poprosić o ograniczenie ich wykorzystania. W niektórych przypadkach możesz nas też poprosić o przekazanie danych osobowych innemu usługodawcy. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wniosek mailowo na adres privacy@jump-xl.com. Podaj wyraźnie, których danych osobowych dotyczy sprawa. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, by sprawdzić Twoją tożsamość.
 
11. Skargi 

Jeśli chcesz wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami, wykorzystując dane zawarte w tej Polityce Prywatności. Chętnie pomożemy Ci w znalezieniu rozwiązania. Jeśli to się nam nie uda, zawsze możesz złożyć skargę do organu ds. nadzoru danych (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych). 

12. Zmiany 

Możemy od czasu do czasu zmieniać Politykę Prywatności. W związku z tym zalecamy jej regularne przeglądanie pod kątem ewentualnych zmian.