Regulamin

OGÓLNE WARUNKI DLA ODWIEDZAJĄCYCH JUMP XL

Artykuł 1. Definicje

Pisane wielkimi literami pojęcia w niniejszych Ogólnych warunkach oznaczają, co następuje:

 1. Ogólne warunki: niniejsze ogólne warunki dla odwiedzających.

 2. Odwiedzający: (i) każda osoba fizyczna, która wchodzi do budynków lub na tereny Jump XL oraz

  (ii) każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio,

  zawiera Umowę z Jump XL.

 3. Grupa: 2 (dwóch) lub więcej Odwiedzających, którzy w ramach zorganizowanej grupy odwiedzają

  Jump XL.

 4. Jump XL: spółka Jump XL Services B.V. z siedzibą i biurem w Eindhoven, wpisana do rejestru

  holenderskiej Izby Handlowej pod numerem 61156426, powiązane z nią bezpośrednio i pośrednio

  spółki zależne i przedsięwzięcia oraz przedsiębiorstwa franczyzowe używające marki Jump XL.

 5. Umowa: każda umowa z Jump XL, na podstawie której Jump XL dostarcza usługi lub produkty

  Odwiedzającemu.

 6. Bilet Wstępu: bilet, który umożliwia Odwiedzającemu wstęp do jednego z parków trampolin Jump

  XL podczas godzin otwarcia.

 7. Strona Internetowa: www.jump-xl.com.

Artykuł 2. Stosowalność

 1. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie: do (i) każdej wizyty w jednym z obiektów Jump XL i (ii) wszelkich stosunków prawnych między Jump XL a Odwiedzającym, w tym w każdym przypadku do Umowy i do wszystkich promocji i ofert Jump XL, (iii) o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej niż Ogólne warunki.

 2. Ogólne warunki są udostępniane przy rezerwacji Biletu wstępu przez stronę internetową Jump XL, a poza tym można się z nimi zapoznać przy kasie w każdym obiekcie Jump XL. Wyraźna lub dorozumiana zgoda na Ogólne warunki, wyrażana przy zawieraniu Umowy lub dokonywaniu rezerwacji, oznacza akceptację ich treści.

 3. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych warunków są ważne wyłącznie, jeśli zostały uzgodnione wyraźnie i na piśmie i obowiązują tylko w ramach danej Umowy.

 4. Jeśli któreś z postanowień Ogólnych warunków będzie pozostawało w sprzeczności z Umową, wiążące jest postanowienie zawarte w Umowie. W przypadku sprzeczności między postanowieniami w Ogólnych warunkach a materiałami informacyjnymi dostępnymi dla odwiedzającego na Stronie internetowej i w obiektach Jump XL, pierwszeństwo mają postanowienia Ogólnych warunków.

 5. Umowa może być zawarta wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, a Jump XL wyklucza zawarcie Umowy na podstawie ogólnych warunków lub warunków zakupu Odwiedzającego.

Artykuł 3. Zawieranie umów

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie oferty Jump XL przez Odwiedzającego i zakup Biletu wstępu. W przypadku Umowy zawartej przez Stronę Internetową, Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania Odwiedzającemu przez Jump XL wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

 2. Bilet wstępu można kupić w kasie danego parku trampolin lub zarezerwować wcześniej za pośrednictwem Strony internetowej. Bilet wstępu traci ważność wraz z upływem określonej na Bilecie wstępu godziny.

 3. Bilet wstępu jest powiązany z konkretną osobą i ważny wyłącznie w obiekcie Jump XL, dla którego został wydany.

Artykuł 4. Wstęp do parków trampolin Jump XL

 1. Odwiedzający jest uprawniony do wstępu na teren wymienionego na Bilecie wstępu parku trampolin Jump XL wyłącznie po przedstawieniu ważnego Biletu wstępu.

 2. Dzieci poniżej lat 7 mogą odwiedzać park trampolin Jump XL wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 7. a 18. rokiem życia mogą odwiedzać park trampolin Jump XL bez osoby dorosłej, jednak wyłącznie po przedłożeniu pisemnej zgody od swoich rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Rodzice/opiekunowie i inne osoby towarzyszące są przez cały czas odpowiedzialne za zachowanie małoletnich, jednostki i Grupę(-y), którym towarzyszą. Jump XL nie świadczy usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Version: 31 May 2018

Artykuł 5. Obowiązki Odwiedzającego

 1. Odwiedzający jest zobowiązany przestrzegać zawsze Ogólnych warunków, wewnętrznych zasad i przepisów bezpieczeństwa podawanych na Stronie internetowej, na terenach i w budynkach Jump XL oraz przestrzegać wskazań i instrukcji wydawanych przez pracowników Jump XL i innych zaangażowanych przez Jump XL podmiotów trzecich.

 2. Odwiedzający powinien być obecny na 15 minut przed rozpoczęciem objętego umową korzystania z atrakcji w danym obiekcie Jump XL. Niepojawienie się na czas Odwiedzającego lub Grupy daje Jump XL prawo do uznania, że Odwiedzający zrezygnował usługi.. W żadnym przypadku Odwiedzający lub Grupa nie ma prawa do wydłużenia korzystania z atrakcji ani do nadrobienia go w innym terminie.

 3. Odwiedzający jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji w parku trampolin jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami wewnętrznymi i przepisami bezpieczeństwa przedstawionymi na Stronie internetowej, na terenach i w budynkach Jump XL. Uznaje się, że przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji w parku trampolin Odwiedzający zapoznał się z zasadami wewnętrznymi i przepisami bezpieczeństwa. W przypadku małoletnich Odwiedzających obowiązek ten spoczywa też na rodzicach lub opiekunach prawnych.

 4. Jeśli według oceny pracownika Jump XL Odwiedzający w jakikolwiek sposób działa niezgodnie z Ogólnymi warunkami, zasadami wewnętrznymi, przepisami bezpieczeństwa lub innymi (powszechnymi) wskazaniami i instrukcjami pracowników Jump XL lub innych zaangażowanych przez Jump XL podmiotów trzecich, Odwiedzający może zostać wyproszony z obiektu Jump XL. Jump XL nie jest zobowiązana do naprawienia żadnej szkody ani do zwrotu ceny niewykorzystanego Biletu wstępu.

 5. Ocena, czy stan zdrowia Odwiedzającego umożliwia skorzystanie z usług Jump XL, leży w wyłącznej gestii Odwiedzającego, a w przypadku małoletnich - w gestii rodziców lub opiekunów prawnych. W razie wątpliwości co do możliwości korzystania z atrakcji to Odwiedzający jest odpowiedzialny za zrezygnowanie z nich.

 6. Odwiedzającym zabrania się korzystania z atrakcji w parku trampolin pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych substancji wpływających na stan świadomości.

 7. Odwiedzającym zabrania się wnoszenia własnego jedzenia i napojów i spożywania ich w budynkach Jump XL.

 8. W razie zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia, sprzeniewierzenia lub kradzieży przez Odwiedzającego mienia Jump XL lub innego Odwiedzającego, Jump XL ma prawo: (a) odmówić Odwiedzającemu wstępu na teren obiektu Jump XL, (b) zgłosić sprawę na policję, (c) pociągnąć Odwiedzającego do odpowiedzialności za poniesioną szkodę.

Artykuł 6. Rezerwacja Biletów wstępu

 1. Bilety wstępu można rezerwować z wyprzedzeniem osobiście w kasie biletowej lub telefonicznie w obiekcie Jump XL bądź za pośrednictwem Strony internetowej. Rezerwację przez Stronę internetową uznaje się za dokonaną, jeśli Odwiedzający wypełnił formularz rezerwacji i przesłał go drogą elektroniczną do Jump XL, klikając przycisk potwierdzenia na Stronie internetowej. Umowa powstaje wraz z zaakceptowaniem oferty Jump XL.

 2. Zgodnie z artykułem 38 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. We wszystkich innych przypadkach Odwiedzający ma prawo odstąpić od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, tj. za pośrednictwem Strony internetowej, w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Jump XL wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Ewentualne kwoty do zwrotu ze strony Jump XL zostaną danemu Odwiedzającemu zwrócone nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zarezerwowanego terminu korzystania z atrakcji.

Artykuł 7. Płatność

 1. Jump XL nie dostarcza produktów ani usług przed dokonaniem opłaty. Płatność odbywa się najpóźniej przed wejściem Odwiedzającego na dany teren Jump XL.

 2. Odwiedzający bezpośrednio przy rozliczaniu powinien sprawdzić poprawność faktury, paragonu lub ewentualnego zwrotu pieniędzy.

 3. We wszystkich przypadkach, w których strony ustaliły inną formę płatności niż gotówka, Odwiedzający powinien dokonać płatności kwoty należnej Jump XL na rachunek bankowy podany

Version: 31 May 2018

na fakturze, w ciągu 14 dni od daty na fakturze, jednak nie później niż przed wejściem przez

Odwiedzającego na dany teren Jump XL.

 1. Jeśli Odwiedzający nie uiścił płatności w terminie podanym w artykule 7 ust. 3 Jump XL bez

  dalszego wzywania do zapłaty i bez uszczerbku dla jej pozostałych praw ma prawo naliczać

  ustawowe odsetki od dnia wymagalności faktury.

 2. Jump XL w żadnym przypadku nie ma obowiązku zwrotu z tytułu niewykorzystanego Biletu wstępu.

Artykuł 8. Odpowiedzialność cywilna Jump XL

 1. Wejście do budynków i na tereny Jump XL oraz korzystanie z atrakcji na trampolinach odbywa się na ryzyko i na rachunek Odwiedzającego. Odwiedzający rozumie i akceptuje, że wejście do budynków i na tereny Jump XL oraz korzystanie z atrakcji na trampolinach niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia i że może skutkować szkodą materialną oraz poważnymi obrażeniami ciała.

 2. Jump XL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Odwiedzającego, w zakresie szerszym, niż wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z uchybieniem lub czynem niedozwolonym (w tym naruszenie zasad wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa lub niestosowanie się do racjonalnych instrukcji pracowników Jump XL lub innych podmiotów trzecich zaangażowanych przez Jump XL) popełnionym przez Odwiedzającego.

Artykuł 9. Procedura rozpatrywania reklamacji

Odwiedzający ma prawo zgłosić swoją reklamację na piśmie kierownikowi odwiedzanego obiektu Jump XL. Kierownik rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Artykuł 10. Siła wyższa

 1. Jump XL nie jest zobowiązana do dotrzymywania żadnego obowiązku wynikającego z Umowy, jeśli (i tak długo jak) jest to Jump XL uniemożliwiane przez siłę wyższą. Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie takie jak: strajk, awaria i inne wyjątkowe okoliczności powodujące, że dotrzymanie umowy staje się obiektywnie niemożliwe.

 2. Szkoda poniesiona przez Odwiedzającego w wyniku działania siły wyższej w żadnym przypadku nie kwalifikuje się do rekompensaty.

Artykuł 11. Pozostałe postanowienia

 1. Zmiany w Umowie zaczynają obowiązywać dopiero po nadaniu im formy pisemnej i po pisemnym potwierdzeniu ich przez Odwiedzającego.

 2. Stosowalność Ogólnych warunków nie ogranicza ewentualnej stosowalności innych warunków (umownych).

 3. Jeśli którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków lub Umowy w całości lub w części zostanie uznane za nieważne, nieobowiązujące lub niewykonalne na gruncie przepisu prawa, decyzji sądu bądź z innego powodu, nie będzie to niosło ze sobą żadnych skutków dla ważności wszystkich innych postanowień niniejszych Ogólnych warunków lub danej Umowy.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień w artykule 14 ust. 3 strony podejmą dialog w celu uzgodnienia nowych postanowień, mających zastąpić te nieważne lub unieważnione. W miarę możliwości strony będą dążyć do zachowania celu i zakresu nieważnych lub unieważnionych postanowień.

 5. Jump XL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ogólnych warunkach.

 6. Prawem właściwym stosowanym do Ogólnych warunków i Umowy jest prawo polskie.

 7. Wszelkie spory będzie rozstrzygać sąd właściwy w Polsce.

Version: 31 May 2018